Kralipex – Producent Artykułów Gospodarstwa Domowego

Regulamin sprzedaży produktów

firmy Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka

§ I. Postanowienia ogólne:

1. Firma Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka prowadzi sprzedaż tylko dla podmiotów gospodarczych w ilościach hurtowych. Minimalna łączna wartość zamówienia wynosi 700 zł. brutto.

2. Firma Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej/detalicznej. System rejestracji nowych klientów uniemożliwia założenie nowego konta osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

3. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego niezbędne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.

4. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, dokumenty są weryfikowane i po ich akceptacji konto zostaje aktywowane o czym zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej wiadomości e-mail.

5. Dostęp użytkownika do sklepu internetowego www.kralipex.pl i korzystanie z niego podlegają zasadom określonym poniżej oraz obowiązującym przepisom prawa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się, ponieważ korzystanie z oferty firmy Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad.

6. Przed dokonaniem pierwszego zakupu, Klient zobowiązany jest dostarczyć, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wypis z CEDIG)

Wymienione wyżej dokumenty są niezbędne do zrealizowania pierwszego zamówienia oraz otrzymania dostępu do cen w naszym sklepie internetowym.

§ II. Strony transakcji

1. Sprzedającym jest Kralipex s.c. Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka z siedzibą w Słupnie (05-250), ul. Jana Pawła II 10B, NIP 125-002-06-94, REGON 011100061.

2. Nabywcą w sklepie internetowym może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

§ III. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie sklepu internetowego przedstawionej na stronie www.kralipex.pl , które są dostępne w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu pod adresem www.kralipex.pl są wyrażone w polskich złotych. Ceny podano w wartościach netto i brutto.

3. Wszystkie towary są nowe, objęte gwarancją producenta, wolne od wad fabrycznych i prawnych.

§ IV. Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.kralipex.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.

2. Zamówienie, niezależnie od formy w jakiej zostało złożone, musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, jego adres pocztowy, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu oraz wszystkie dane do faktury. Ponadto w zamówieniu muszą się znajdować dokładne nazwy (symbole) i ilości zamówionych towarów, wybrana forma płatności i sposób dostawy.

3. W związku z pkt 2. niniejszego paragrafu, osoba składająca zamówienie powinna posiadać własne konto e-mail i możliwość podania numeru telefonu, pod którym można się z nią skontaktować.

4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kralipex s.c. na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Modyfikacja zamówienia może nastąpić jedynie poprzez wysłanie stosownej informacji e-mailem na adres kralipex@kralipex.pl zawierającej numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego. Firma Kralipex s.c. zastrzega sobie jednak możliwość odrzucenia złożonej modyfikacji zamówienia o czym Zamawiający zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila.

7. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

§ V. Formy płatności

1.Przelew bankowy. Po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym firmy Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka.

Dane do przelewu:

Kralipex s.c. Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka 

05-250 Słupno, ul. Jana Pawła II 10B

numer rachunku:
38 1050 1445 1000 0092 8185 9521

2. Przelew on-line poprzez dostępną na stronie internetowej www.kralipex.pl aplikację.

§ VI. Dostawa i odbiór towaru

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres punktu odbioru wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze, maksymalnie do 7 dni roboczych, w zależności od wybranej formy dostawy.

2. W przypadku przyjęcia przez kupującego przesyłki i stwierdzenia uszkodzenia należy spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W przypadku uszkodzenia opakowania proszę zwrócić uwagę, aby w protokole szkody, w miejscu „stan opakowania zewnętrznego”, zaznaczone były odpowiednie rubryki wg. rzeczywistego stanu opakowania.

3. Reklamacje dotyczące braków lub uszkodzeń w otrzymanej dostawie należy niezwłocznie zgłosić, nie później niż w dniu dostawy, zgłoszenia w innym terminie nie będą uwzględniane.

§ VII. Gwarancje i reklamacje

1. Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją producenta na okres 3 miesięcy.

2. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

3. W przypadku reklamacji należy przesłać na adres mailowy kralipex@kralipex.pl wypełniony formularz reklamacji/zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Reklamowany produkt należy przesłać na adres Kralipex s.c., 05-250 Słupno, ul. Jana Pawła II 10B, po uzgodnieniu z pracownikiem Kralipex warunków reklamacji na podstawie przesłanego formularza, o którym mowa w pkt 3.

5. Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji tj. 3 miesięcy od daty zakupu.

§ VIII. Zwroty

1. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

2. Wzór stosownego formularza reklamacji/zwrotu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Po wypełnieniu należy go przesłać na adres e-mail: kralipex@kralipex.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania do siedziby Kralipex s.c. na własny koszt zakupionych towarów wraz z wypełnionym formularzem, o którym mowa w pkt 2 i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT), koniecznie z dopiskiem SKLEP INTERNETOWY.

4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta w przeciwnym razie zwroty nie będą przyjmowane.

5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

7. Kralipex s.c. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”

8. Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru.

§ IX. Dokumenty sprzedaży

1. Do każdego zakupionego w sklepie www.kralipex.pl produktu dołączana jest standardowo faktura sprzedaży.

§ X. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Kralipex s.c. Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka

05-250 Słupno, ul. Jana Pawła II 10B

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi.

Państwa dane przetwarzane i udostępniane będą w poniższych celach:

1. Sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Kralipex s.c. Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka.

2. Świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika.

3. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Marketingu bezpośredniego.

5. Dochodzenia roszczeń w przypadku braku zapłaty za dokonane zakupy.

6. Przekazania podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży.

7. Przekazania pozostałym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych i polityce prywatności znajdują się w zakładce polityka prywatności.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez zalogowanie się do swojego konta znajdującego się w „Panelu Klienta” w zakładce Twoje Konto lub przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora: kralipex@kralipex.pl

§ XI. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kralipex.pl, niezależnie od sposobu jego złożenia, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kralipex.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka w celu realizacji umowy, w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.kralipex.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie znaki towarowe i nazwa firmy znajdujące się w sklepie internetowym www.kralipex.pl, stanowią wyłączną własność firmy Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka.

5. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Firma Kralipex s.c Stanisław Wiewiórka, Beata Wiewiórka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

en_GBEnglish