Polityka prywatności

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1), informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
Kralipex s.c.,
z siedzibą 05-250 Słupno ul. Al. Jana Pawła II 10b.
Dane mogą być zbierane podczas korzystania ze strony poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.
Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi.